Vammaispalvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vammaisten palvelut / Vammaispalvelut

 

VAMMAISPALVELUT

 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden ihmisten kanssa.

 Palveluja ja tukitoimia on mahdollisuus hakea, jos vammaisella henkilöllä on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti eli vähintään vuoden ajan erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

 Palveluja tai tukitoimia haetaan Pielaveden perusturvaosaston omilla hakulomakkeilla. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen / tukitoimien hakulomake toimitetaan sosiaalitoimistoon sosiaalityöntekijälle.

Palveluntarve
Oikeus palveluihin ja tukitoimiin riippuu vammaisuuden asteesta. Vammaisuus määritellään kunkin palvelun ja tukitoimen osalta erikseen vammaispalveluasetuksessa.

Hakijan vaikeavammaisuus arvioidaan lääkärintodistuksen tai muun asiantuntijalausunnon perusteella.

Palvelun suunnittelu
Asiakkaan luokse tehdään tarvittaessa kotikäynti. Asunnon muutostöiden osalta kotikäynnillä on mukana myös teknisen toimen asiantuntijat. Teknisen toimen asiantuntija laatii asunnon muutostöistä kustannusarvion.

Päätös ja muutoksenhaku
S
osiaalityöntekijä valmistelee vammaispalvelulain mukaiset palveluihin / tukitoimiin liittyvät asiakasasiat.

 Sosiaalityöntekijätekee asiakkaalle päätöksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista.

 Perusturvalautakunta tekee päätöksen asunnon muutostöistä, kun asunnon muutostöiden kustannusarvio on vähintään 5.000 euroa.

 Asiakkaalle lähetetään asiasta kirjallinen päätös. Asiakkaalla on laissa säädetty oikeus hakea muutosta päätökseen.

Yhteyshenkilöt kunnan perusturvaosastolla:

 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Kontiotie 7, 72400 Pielavesi

Vs. erityispalvelujen esimies Mari Nousiainen
040 489 4822
mari.nousiainen@pielavesi.fi     

yli 65-vuotiaat
sosiaali-ja palveluohjaaja 
0400 283 268

perusturvajohtaja
 
Savikontie 15, 72400 Pielavesi
Puhelin: 0400 152 231

Asunnon muutostyöt

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöiden tarkoituksena on tukea vaikeavammaisen ihmisen omatoimista selviytymistä kotona.

Asunnossa voidaan tehdä muutostöitä, jotka ovat välttämättömiä ja liittyvät vaikeavammaisen henkilön vammaan tai sairauteen.

Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Korvattavissa muutostöissä tulee noudattaa soveltuvin osin valtion asuntolainoituksessa käytettävää laatutasoa.

Asuntoon kiinteästi asennettava väline tai laite

Tukitoimi on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti omassa asunnossaan.

Välttämätön asuntoon kiinteästi asennettava väline tai laite voidaan myöntää, kun vaikeavammainen henkilö tarvitsee sitä vammansa johdosta.

Apuvälineitä ovat esim. turvavälineet kuten kuulovammaisten hälytin-järjestelmä, siirtymisen mahdollistavat laitteet kuten nostolaitteet, ovenavausjärjestelmät sekä muut vastaavat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Henkilökohtaiset apuvälineet

eli päivittäisestä toiminnasta suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

 Tukitoimi on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee konetta, välinettä tai laitetta vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona, työssä tai vapaa-ajan toiminnoissa.

 Tavoitteena on, että henkilö selviytyy mahdollisimman itsenäisesti päivittäisissä toimissaan.

 Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen ja laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Henkilökohtainen apu

 Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Jos henkilö asuu palvelutalossa, henkilökohtainen apu voi kohdistua vain ulkopuolisiin toimintoihin.

Henkilökohtainen apu edellyttää, että avun tarvitsijalla on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteuttamistapa.

 Henkilökohtaista apua ei voida myöntää, jos avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tai jos avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Näihin tarpeisiin tulee vastata muulla tavoin.

 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat: 1) Henkilökohtainen avustaja, 2) Palveluseteli (sosiaalihuoltolain 29 a§), 3) Kunta palkkaa avustajan itse tai ostaa ko. palvelut.

Pielaveden kunnan perusturvaosasto ostaa henkilökohtaisen avun palvelut Honkalampi – säätiön Avustajakeskukselta.

Palveluasuminen

 Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

 Tavoitteena on selviytyä asumisesta avopalvelujen avulla.

Asiakas asuu yksittäisestä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa.

 Sopeutumisvalmennus

 Palvelu on tarkoitettu vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen. Tavoitteena on auttaa vammaista henkilöä ja hänen läheisiään sosiaalisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja lisäämisessä.

 Sopeutumisvalmennus voi olla ryhmässä tapahtuvaa tai yksilöllistä tavoitteellista toimintaa. Sopeutumisvalmennuskursseilla harjoitellaan keskitetysti sosiaalisia taitoja, käytetään hyväksi vertaistukea ja pyritään vähentämään vamman aiheuttamia haittoja arkielämässä.

 Asiakas toimittaa hakemuksensa mukana sopeutumisvalmennuskurssin ohjelman ja tiedot kustannuksista.

 Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

 Palvelu on tarkoitettu liikkumisen suhteen vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

 Palvelu toteutetaan henkilön vamman edellyttämällä tavalla varustetulla taksilla. Matkat tilataan Pohjois-Savon Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta.

Vaikeavammaisen päivätoiminta

 Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle työikäiselle henkilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite.

 Tavoitteena on vaikeavammaisen henkilön itsenäisessä elämässä selviytymisen tukeminen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Päivätoiminta järjestetään kodin ulkopuolella.

Ylimääräinen vaatekustannus

 Tukitoimi on tarkoitettu henkilölle, jonka vamma tai sairaus edellyttää vaatteiden teettämistä, isoja muutostöitä tai aiheuttaa vaatteiden normaalia suurempaa kulutusta.

Tavoitteena on, että vammainen henkilö voi hankkia itselleen sopivan vaatetuksen samoin kustannuksin kuin muut kuntalaiset.

 Ylimääräisten vaatekustannusten osalta asiakas toimittaa itse kustannusarvion, jonka tulee olla kohtuullinen ja joka suhteutetaan keskivertokulutukseen.