Siirry sisältöön

Kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnittelu

Kouluverkkohankkeen taustaa

Kunnanhallitus perusti kesäkuussa 2018 kouluverkkotyöryhmän, jonka tarkoituksena oli laatia selvitys Pielaveden kunnan kouluverkosta sekä siitä, missä opetusta toteutettaisiin tulevaisuudessa. Selvityksen laatiminen lähti liikkeelle koulujen suurien investointitarpeiden ja laskevan oppilasmäärän vuoksi. Selvityksessä laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuksi tulevaisuuden kouluverkosta.

Valtuusto on helmikuussa 2021 päättänyt, että se hyväksyy Pielaveden kunnan kouluverkkoselvityksessä olevan vaihtoehdon, jossa Puustellin koulu korvataan Opinportin yhteyteen toteutettavalla laajennuksella ja vanhan Opinportin saneerauksella. Samalla on tutkittu mahdollisuutta siirtää uuteen Opinporttiin kirjaston ja nuorisotoimen tilat.

Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma käynnistettiin alkuvuodesta 2022 ja se saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2023. Hankesuunnitelman tarkoituksena oli määrittää hankkeen sisältö, laajuus, tavoitteet sekä laatutaso. Hankesuunnitelmassa on vertailtu eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Valtuusto on 17.4.2023 valinnut toteutettavaksi ratkaisuksi vaihtoehdon 4.2, jonka kokonaiskustannukset ovat noin 10,8 miljoonaa euroa.

Kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnittelun toteuttajan valinta

Tekninen lautakunta on 13.6.2023 valinnut kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnitteluun, joka käsittää arkkitehti-, rakenne-, geo, lvi-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n hinta- ja laatusuhteeltaan parhaimpana.

Kouluverkkohankkeen kokonaissuunnittelun suunnittelutyöryhmä

Tekninen lautakunta on 11.7.2023 päättänyt perustaa kouluverkkohankkeelle suunnittelutyöryhmän. Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja kunnanhallitus ovat nimenneet edustajansa suunnittelutyöryhmään.

Suunnittelutyöryhmään jäsenet: Juha Vainikainen (Pielaveden kunta, kunnaninsinööri), Pentti Tikka (Pielaveden kunta, rakennusmestari), Jouni Tissari (Pielaveden kunta, rakennustarkastaja), Pasi Kolehmainen (tekninen lautakunta, puheenjohtaja), Harri-Pekka Luomi (kunnanvaltuusto, puheenjohtaja), Mia Simpanen (kunnanhallitus, puheenjohtaja), Johanna Viita (Pielaveden kunta, kunnanjohtaja), Mika Aikkila (Pielaveden kunta, vt. sivistysjohtaja), Hannamari Moisa (Pielaveden kunta, rehtori), Merja Tissari (Pielaveden kunta, rehtori), Soile Leskinen (Pielaveden kunta, vapaa-aikapalveluiden päällikkö) ja Mari Nousiainen (sivistyslautakunta, puheenjohtaja).

Suunnittelutyöryhmä osallistuu suunnittelun ohjaukseen. Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat tulevat kokoontumaan syksyn 2023 aikana noin kolmen viikon välein.

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät ensimmäisen kokouksensa perjantaina 15.9.2023

Kokouksessa käytiin keskustelua tilaohjelman laatimisesta, jonka yhteydessä tulee huomioida muun muassa: Miten paljon ja millaisia tiloja tarvitaan? Miten olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää? Mitä tiloja tulee laajennusosaan? Miten erityisopetuksen tilojen tarve huomioidaan?

Suunnittelutyöryhmän jäsenet tulevat keskustelemaan omilla toimi-alueillaan laadittavasta tilaohjelmasta ja vievät käyttäjien tarpeet suunnittelijoiden tietoon.

Kokouksessa käytiin myös alustavaa keskustelua tontille sijoitettavien rakennusten paikoista, rakentamisessa käytettävistä materiaaleista, tilojen muunneltavuuden tärkeydestä sekä väestötilojen ja rakentamisen vaiheistamisen huomioimisesta.

Lopuksi käytiin keskustelua suunnittelun ja mahdollisen rakentamisen aikataulusta. Alustavan aikataulun mukaan rakennusurakoiden kilpailutus olisi mahdollista aloittaa huhti-toukokuussa 2024.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen suunnitteluaikataulu

Pielaveden kunta ja Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ovat allekirjoittaneet Opinportin saneerausta ja laajennusta koskevan suunnittelusopimuksen 8/2023.

Pielaveden kunnan suunnittelutyöryhmän kokoonpano on valittu 8/2023.

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat tulevat kokoontumaan syksyn 2023 aikana noin kolmen viikon välein. Syksyn kokouspäiviksi on sovittu 15.9, 6.10, 3.11, 24.11 ja 13.12. Suunnittelukokouksia pidetään myös tammi-huhtikuussa 2024, mutta kokouspäivät sovitaan lähempänä ajankohtaa.

Tilojen käyttäjien edustajien työpaja järjestetään 16.11.2023.

L2- tason luonnokset ovat valmiit kustannuslaskentaa varten 12/2023.

Toteutussuunnittelu toteutetaan 1-4/2024 ja suunnitelmien yhteensovittaminen 4/2024.

Rakennusluvan valmistelu ja neuvottelu rakennusvalvonnan kanssa 2/2024. Rakennusluvan jättäminen 3/2024.

Urakkalaskentavalmius ja urakkalaskenta 5/2024.

Mahdollinen rakentamisen aloittaminen syksy 2024.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen suunnitteluaikataulu

Suunnitteluun osallistaminen

Kolmannen sektorin toimijat

Tekninen lautakunta on käsitellyt 13.6.2023 pitämässään kokouksessa kuntaan saapuneen kuntalaisaloitteen, jossa pyydettiin huomioimaan kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmissa. Tekninen lautakunta päätti kyseisessä kokouksessa, että se valtuuttaa ympäristöosaston toteuttamaan asiasta verkkokyselyn, joka suunnataan alueella toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Kysely toteutettiin ajalla 20.6.2023- 31.8.2023.

Vastauksia kyselyyn kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksistä ja tarpeista tulevassa Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmissa tuli yhteensä 23 kappaletta. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä verkko- että paperilomakkeella.

Saadut mielipiteet toimitettiin hanketta ohjaavalle suunnittelutyöryhmälle, joka kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023. Suunnittelutyöryhmään on valittu edustajia kunnan viranhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Saadut mielipiteet ja vastaukset tullaan huomioimaan suunnittelun aikana.

Muut tilojen käyttäjien edustajat

Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja kunnanhallitus ovat valinneet edustajansa suunnittelutyöryhmään, joka ohjaa suunnittelua. Kukin suunnittelutyöryhmän jäsen toimii oman toimia-alueensa edustajana. Suunnittelutyöryhmän jäsen käy omalla toimi-alueellaan keskustelua suunnittelussa huomioitavista asioista ja tuo ne muille suunnittelutyöryhmän jäsenille ja suunnittelijoille tiedoksi.

Tilojen käyttäjien edustajat pääsevät osallistumaan suunnitteluun myös siihen tarkoitukseen järjestettävän työpajan kautta:

Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmien työpaja

Järjestetään: to 16.11. klo 12 alkaen

Tarkempi aika, paikka ja sisältö ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.