Siirry sisältöön

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen kokonaissuunnittelu

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen kokonaissuunnittelun taustaa

Kunnanhallitus perusti kesäkuussa 2018 kouluverkkotyöryhmän, jonka tarkoituksena oli laatia selvitys Pielaveden kunnan kouluverkosta sekä siitä, missä opetusta toteutettaisiin tulevaisuudessa. Selvityksen laatiminen lähti liikkeelle koulujen suurien investointitarpeiden ja laskevan oppilasmäärän vuoksi. Selvityksessä laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuksi tulevaisuuden kouluverkosta.

Valtuusto on helmikuussa 2021 päättänyt, että se hyväksyy Pielaveden kunnan kouluverkkoselvityksessä olevan vaihtoehdon, jossa Puustellin koulu korvataan Opinportin yhteyteen toteutettavalla laajennuksella ja vanhan Opinportin saneerauksella. Samalla on tutkittu mahdollisuutta siirtää uuteen Opinporttiin kirjaston ja nuorisotoimen tilat.

Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma käynnistettiin alkuvuodesta 2022 ja se saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2023. Hankesuunnitelman tarkoituksena oli määrittää hankkeen sisältö, laajuus, tavoitteet sekä laatutaso. Hankesuunnitelmassa on vertailtu eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

Valtuusto on huhtikuussa 2023 valinnut toteutettavaksi ratkaisuksi vaihtoehdon 4.2. Vaihtoehdon 4.2. mukaisesti Opinportti (lukio) on tarkoitus osin purkaa ja jäljellä jäävä rakennusosa saneerata ja sen yhteyteen rakentaa laajennusosa. Opinportin rakennuksessa toimisi jatkossa lukion lisäksi myös yläkoulu, kirjasto ja liikuntahalli. Nykyinen kirjastorakennus on tarkoitus saneerata kansalaisopiston ja nuorisotilojen käyttöön. Vaihtoehdon 4.2. mukaisesti on esitetty, että Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä kirjastorakennuksen saneerauksen myötä Puustellin koulu, nykyinen liikuntahalli sekä Opinportin tontilla sijaitseva kansalaisopiston rakennus purettaisiin. Hankesuunnitelmassa vaihtoehdon 4.2. kokonaiskustannukset ovat noin 10,8 miljoonaa euroa.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen kokonaissuunnittelun toteuttajan valinta

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on kesäkuussa 2023 valinnut Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen kokonaissuunnitteluun, joka käsittää arkkitehti-, rakenne-, geo, lvi-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n hinta- ja laatusuhteeltaan parhaimpana.

Suunnitteluun osallistaminen

Tilojen käyttäjien edustajat

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta), sivistyslautakunta (nyk. kasvun ja oppimisen lautakunta) ja kunnanhallitus ovat valinneet edustajansa suunnittelutyöryhmään, joka ohjaa suunnittelua. Kukin suunnittelutyöryhmän jäsen toimii oman toimia-alueensa edustajana; Suunnittelutyöryhmän jäsen käy omalla toimi-alueellaan keskustelua suunnittelussa huomioitavista asioista ja tuo ne muille suunnittelutyöryhmän jäsenille ja suunnittelijoille tiedoksi.

Koulutilojen käyttäjien edustajat pääsivät osallistumaan suunnitteluun myös siihen tarkoitukseen järjestetyn työpajan kautta, joka järjestettiin torstaina 16.11.2023.

Myös kansalaisopiston, nuorisotilojen tilojen käyttäjien edustajille ja kuntalaisille järjestettiin oma erillinen hankkeen esittely-, keskustelu- ja osallistamistilaisuus tiistaina 16.1.2024.

Kolmannen sektorin toimijat

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on käsitellyt kesäkuussa 2023 pitämässään kokouksessa kuntaan saapuneen kuntalaisaloitteen, jossa pyydettiin huomioimaan kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmissa. Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) päätti kyseisessä kokouksessa, että se valtuuttaa ympäristöosaston toteuttamaan asiasta verkkokyselyn, joka suunnataan alueella toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Kysely toteutettiin ajalla 20.6.2023- 31.8.2023.

Vastauksia kyselyyn kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksistä ja tarpeista tulevassa Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmissa tuli yhteensä 23 kappaletta. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä verkko- että paperilomakkeella.

Saadut mielipiteet toimitettiin hanketta ohjaavalle suunnittelutyöryhmälle, joka kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023. Saadut mielipiteet ja vastaukset on otettu huomioon suunnittelun aikana.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen suunnitteluaikataulu

Toteutuneet vaiheet

Pielaveden kunta ja Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ovat allekirjoittaneet Opinportin saneerausta ja laajennusta sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerausta koskevan suunnittelusopimuksen 8/2023.

Pielaveden kunnan suunnittelutyöryhmän kokoonpano on valittu 8/2023.

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat kokoontuivat syksyn/ talven 2023 aikana noin kolmen viikon välein. Kokouksia on pidetty seuraavina ajankohtina: 15.9, 6.10, 3.11, 24.11 ja 13.12.2023.

Koulutilojen käyttäjien edustajien työpaja järjestettiin 16.11.2023.

Suunnittelua koskeva valtuustoseminaari pidettiin 4.12.2023. Alla olevissa liitetiedostoissa on valtuustoseminaarissa esitetty aineisto, huom. hanke on ollut luonnossuunnitteluvaiheessa, joten valtuustoseminaarissa esitetyt luonnokset muuttuvat vielä.

L1- tason luonnokset ovat valmiit kustannuslaskentaa varten 12/2023.

L2- tason luonnokset ovat valmiit kustannuslaskentaa varten 1/2024.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen esittelytilaisuus sekä kirjastorakennuksen saneerauksen esittely- ja työpajatilaisuus järjestettiin 16.1.2024.

Osa suunnittelutyöryhmän jäsenistä osallistui perjantaina 19.1.2024 tutustumiskäynneille, jotka toteutettiin hanketta vastaaviin koulu- ja kirjastorakennuksiin Pyhäjoella ja Alavetelissä.

8.4.2024 on järjestetty valtuustoseminaarissa, jossa on esitelty hanketta ja sen eri rahoitusvaihtoehtoja.

Meneillään olevat vaiheet

Tekninen suunnittelu on aloitettu 12/2023 ja sen on määrä päättyä 5/2024. Tekniseen suunnitteluun osallistuvat suunnittelijat ja kunnan tekninen toimi.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden yhteisiä kokouksia pidetään myös tammi-huhtikuussa 2024 alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti: 9.1, 22.2, 8.4 ja 20.5.2024.

Toteutussuunnittelu toteutetaan 1-4/2024 ja suunnitelmien yhteensovittaminen 4/2024.

Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 32 on tullut vireille ympäristön ja asumisen lautakunnan 16.1.2024 tekemällä päätöksellä. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan hankeen toteutuminen osoittamalla lisää rakennusoikeutta alueelle sekä tutkitaan lukion suojelumerkintää. Lue lisää asemakaavan muutoksesta täältä.

Tulevat vaiheet

Valtuusto 27.5.2024: Hankkeen lopullinen investointipäätös sekä mahdollisesti Opinportin korttelin kaavamuutoksen käsittely

Rakennusluvan valmistelu ja neuvottelu rakennusvalvonnan kanssa sekä rakennusluvan jättäminen keväällä/kesällä 2024.

Urakkalaskentavalmius ja urakkalaskenta 6/2024.

Mahdollinen rakentamisen aloittaminen syksyllä 2024.

Opinportin saneerauksen ja laajennuksen sekä kirjastorakennuksen saneerauksen alustava suunnitteluaikataulu

Kunnan suunnittelutyöryhmä osallistuu suunnittelun ohjaukseen

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on heinäkuussa 2023 päättänyt perustaa hankkeelle suunnittelutyöryhmän. Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta), sivistyslautakunta (nyk. kasvun ja oppimisen lautakunta) ja kunnanhallitus ovat nimenneet edustajansa suunnittelutyöryhmään.

Suunnittelutyöryhmään kuuluvat Juha Vainikainen (Pielaveden kunta, ympäristön ja asumisen johtaja), Pentti Tikka (Pielaveden kunta, tilapalvelupäällikkö), Jouni Tissari (Pielaveden kunta, rakennustarkastaja), Pasi Kolehmainen (ympäristön ja asumisen lautakunta, puheenjohtaja), Harri-Pekka Luomi (kunnanvaltuusto, puheenjohtaja), Mia Simpanen (kunnanhallitus, puheenjohtaja), Johanna Viita (Pielaveden kunta, kunnanjohtaja), Mika Aikkila (Pielaveden kunta, vt. kasvun ja oppimisen johtaja), Hannamari Moisa (Pielaveden kunta, rehtori), Merja Tissari (Pielaveden kunta, rehtori), Soile Leskinen (Pielaveden kunta, vapaa-aikapalveluiden päällikkö) ja Mari Nousiainen (kasvun ja oppimisen lautakunta, puheenjohtaja).

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat kokoontuivat syksyn-talven 2023 aikana noin kolmen viikon välein. Kokouksia pidetään myös tammi-huhtikuussa 2024.

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksensa perjantaina 15.9.2023

Kokouksessa käytiin keskustelua tilaohjelman laatimisesta, jonka yhteydessä tulee huomioida muun muassa: Miten paljon ja millaisia tiloja tarvitaan? Miten olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää? Mitä tiloja tulee laajennusosaan? Miten erityisopetuksen tilojen tarve huomioidaan?

Suunnittelutyöryhmän jäsenet tulevat keskustelemaan omilla toimi-alueillaan laadittavasta tilaohjelmasta ja vievät käyttäjien tarpeet suunnittelijoiden tietoon.

Kokouksessa käytiin myös alustavaa keskustelua tontille sijoitettavien rakennusten paikoista, rakentamisessa käytettävistä materiaaleista, tilojen muunneltavuuden tärkeydestä sekä väestötilojen ja rakentamisen vaiheistamisen huomioimisesta.

Lopuksi käytiin keskustelua suunnittelun ja mahdollisen rakentamisen aikataulusta. Alustavan aikataulun mukaan rakennusurakoiden kilpailutus olisi mahdollista aloittaa huhti-toukokuussa 2024.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden toisessa yhteisessä kokouksessa käytiin läpi tilaohjelmaa

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät toisen yhteisen kokouksensa perjantaina 6.10.2023. Kokouksessa käytiin läpi käyttäjien tilantarpeet, jotka suunnittelutyöryhmän jäsenet olivat etukäteen kartoittaneet omalla toimialueellaan yhdessä muiden tilojen käyttäjien kanssa.

Kokouksessa todettiin, että kartoitettu tilantarve ylittää suunnittelun lähtötietona olleen hankesuunnitelmassa arvioidun tilantarpeen. Lisäksi kokouksessa todettiin, että suunnittelussa tulee huomioida ettei kellarikerrosta voida ottaa opetuskäyttöön sen sisäilma- ja esteettömyysongelmien vuoksi. Suunnittelussa tulee myös huomioida, että käytävien pinta-alaa hyödynnetään tehokkaasti. Saneerattavaan osan luokkakoko on tilantarpeeseen nähden haastavampaa toteuttaa kuin uudispuolella, jossa on mahdollisuus toteuttaa toimivammat tilat. Lisäksi erityisesti hyvinvointialueen, ruoka- ja siivouspalveluiden, kahviotoiminnan, näyttely- ja esitystilan sekä teknisen työn tilantarve tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Suunnittelua päätettiin jatkaa esitetyn tilaohjelman mukaisesti, huomioiden kuitenkin esille tulleet tarkennukset. Tällä ei ole vaikutusta suunnittelun aikatauluun, mutta esiin tulleilla tarkennuksilla tulee olemaan kustannusvaikutuksia.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden kolmannessa yhteisessä kokouksessa käytiin läpi tilaohjelman pohjalta laadittuja luonnoksia

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät kolmannen yhteisen kokouksensa perjantaina 3.11.2023. Kokouksessa käytiin läpi suunnittelijan tilaohjelman pohjalta laatimia luonnoksia asemapiirroksesta sekä eri kerroksien pohjapiirustuksista.

Kokouksessa päätettiin jatkaa suunnittelua esitetyn luonnoksen pohjalta. Luonnoksesta pääsevät seuraavaksi antamaan mielipiteitä ja ideoita koulutilojen käyttäjien edustajat siihen tarkoitetussa työpajassa, joka järjestetään heille torstaina 16.11.2023.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden neljännessä yhteisessä kokouksessa tehtiin yhteenvetoa koulutilojen käyttäjien edustajien työpajasta sekä suunnittelun tilanteesta ja jatkosta

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät neljännen yhteisen kokouksensa perjantaina 24.11.2023. Kokouksessa käytiin palautekeskustelua koulutilojen käyttäjien edustajille pidetystä työpajasta sekä käytiin läpi suunnittelun tilannetta ja jatkoa.

Koulutilojen käyttäjien edustajien työpaja järjestettiin 16.11.2023, johon myös suunnittelutyöryhmän jäsenet osallistuivat. Kokouksessa todettiin, että työpaja koettiin hyödylliseksi ja onnistuneeksi. Työpajan osallistujat tunnistivat hanketta rajoittavat kompromissitarpeet, mutta pääsivät osallistumaan suunnitteluratkaisuihin muun muassa eri tilojen sijoittelun osalta. Työpajassa ilmeni, että esitetty ratkaisu, jossa kaikki toiminnallisuus sijoitettaisiin saman katon alle, koettiin hyväksi. Uudet monikäyttöiset tilat kuitenkin edellyttävät talon käyttäjiltä uudenlaiseen toimintatapaan sopeutumista. Kokouksessa tuotiin lisäksi esille, että myös kuntalaisia pitää kuulla ja osallistaa suunnitteluun.

Työpajasta käydyn palautekeskustelun jälkeen suunnittelija esitteli suunnittelutyöryhmän jäsenille eri kerroksien pohjapiirustuksien luonnoksia, joita oli tarkennettu työpajasta saadun palautteen perusteella. Kokouksessa todettiin, että esitetyt uudet luonnokset olivat kokonaisuudessaan hieman suurempia kuin aiemmin esitetyissä luonnoksissa. Tilojen kasvulla voi olla kustannusvaikutuksia. Lisäksi suunnittelutyöryhmän jäsenet esittivät erilaisia tarkennuksia luonnoksiin muun muassa tilojen nimeämisen sekä toiminnallisuuksien ja niiden sijoittelun osalta. Kokouksessa todettiin, että hankkeessa ollaan vielä luonnossuunnitteluvaiheessa, joten suunnittelutyöryhmän esille tuomat kommentit pyritään huomioimaan suunnittelussa ja sitä myötä esitetty luonnos elää vielä.

Kokouksessa todettiin, että laadittu luonnos esitellään valtuustoseminaarissa, joka pidetään 4.12.2023. Hankkeesta pidetään myös info paikallislehden toimittajalle.

Vuoden viimeinen suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden yhteinen kokous pidettiin 13.12.2023

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät viidennen yhteisen kokouksensa keskiviikkona 13.12.2023. Kokouksessa käytiin palautekeskustelua 4.12. pidetystä valtuustoseminaarista sekä käytiin läpi suunnittelun tilannetta ja jatkoa.

Kokouksessa todettiin, että osa suunnittelutyöryhmän jäsenistä osallistui valtuustoseminaariin. Heidän yhteisen näkemyksen mukaan tilaisuus koettiin tarpeelliseksi ja hyväksi.

Työpajasta käydyn palautekeskustelun jälkeen suunnittelija esitteli suunnittelutyöryhmän jäsenille eri kerroksien pohjapiirustuksien luonnoksia, joita oli tarkennettu kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Tämän jälkeen keskustelua käytiin muun muassa piha-alueen toiminnallisuuksista, pysäköinnistä, väestötilojen tarpeesta, liikuntahallin mitoituksesta ja siihen liittyvistä tarpeista, valtionavustusmahdollisuuksista, kaavatilanteesta, rakennuslupaprosessista sekä hankkeen aikataulusta. Lisäksi todettiin, että tekninen suunnittelu on nyt aloitettu, mikä tulee entisestään tarkentamaan suunnittelua.

Kokouksessa käytiin myös keskustelua nykyisen kirjastorakennuksen muuttamisesta kansalaisopiston ja nuorisotoimen käyttöön sekä kunnan tarpeista tähän liittyen. Todettiin, että järjestetään kansalaisopiston ja kuntalaisten keskustelu- ja osallistamistilaisuus tiistaina 16.1.2024 klo 18 alkaen. Tilaisuudessa esitellään Opinportin saneerauksen ja laajennuksen luonnokset sekä nykyisen kirjaston uusi tilaohjelma (suunnitelma nykyisen kirjaston hyödyntämisestä jatkossa) sekä tehdään työpajatyyppistä työskentelyä kuntalaisten kanssa.

Kokouksen päätteeksi sovittiin seuraava suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden yhteinen palaveri, joka on 9.1.2024.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden vuoden ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin 9.1.2024

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät kuudennen yhteisen kokouksensa tiistaina 9.1.2024.

Kokouksessa todettiin, että Opinportin saneerauksen ja laajennuksen suunnittelu on päässyt alkuun teknisen suunnittelun osalta. Tilaohjelmaan ja pohjaluonnoksiin ei oltu tehty viimeisimmän kokouksen jälkeen muutoksia. Suunnittelija esitteli suunnittelutyöryhmälle alustavia 3D- mallinnuksia ja sitä miten ne otetaan huomioon itse suunnittelutyössä.

Suunnittelija esitteli luonnoksen nykyisen kirjastorakennuksen saneeraamisesta kansalaisopiston ja nuorisotoimen käyttöön. Suunnittelutyöryhmä kävi keskustelua esitetystä luonnoksesta, eikä toistaiseksi esittänyt siihen tehtäviä muutoksia. Todettiin, että 16.1. pidetään Opinportin saneerauksen ja laajennuksen esittelytilaisuus sekä nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen esittely- ja työpajatilaisuus, jossa voidaan käydä lisää keskustelua esitetystä luonnoksesta ja saada esitettyyn luonnokseen tarkennuksia.

Kokouksessa todettiin, että suunnittelutyöryhmä toteuttaa perjantaina 19.1. tutustumiskäynnin hanketta vastaaviin koulu- ja kirjastorakennuksiin.

Kokouksen päätteeksi käytiin yhteenvetoa sovitusta aikataulusta ja suunnittelun seuraavista vaiheista.

Suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijat pitivät yhteisen teknisen suunnittelukokouksen 7.2.2024

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät seitsemännen yhteisen kokouksensa keskiviikkona 7.2.2024. Kokouksessa tehtiin linjauksia, joilla on vaikutusta kohteiden tekniseen suunnitteluun.

Kokouksessa tehtiin linjaus, että koulu suunnitellaan kengättömänä sukkakouluna, mistä johtuen suunnittelussa on huomioitava, että oppilaille tarvitaan henkilökohtaiset lukittavat lokerikot. Ratkaisu vaikutta myös poistumisteihin, koska kenkä- ja ulkovaatesäilytys ei saa heikentää poistumisturvallisuutta. Tilaryhmittelyt on myös suunniteltava siten, että kansalaisopiston käyttämiä tiloja voidaan käyttää myös kengällisinä.

Kokouksessa linjattiin myös, että rakennuksen kantava runko toteutetaan betonipilareilla ja -laattavälipohjalla. Lisäksi todettiin, että julkisivuvaihtoehdot päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kokouksessa käytiin myös keskustelua siitä, että nykyisen kirjastorakennuksen saneerauksen suunnittelua tulisi miettiä uudelleen, koska on ilmennyt ettei kansalaisopistolla ole tarvetta tiloille aiemmin suunnitellussa laajuudessa. Myös
hyvinvointialue on ilmoittanut, ettei sillä ole enää jatkossa tarvetta vuokrata nykyisestä kirjastorakennuksesta tiloja. Koska ympäristön ja asumisen palvelualueen nykyiset toimistotilat sijaitsevat vuokratiloissa, esitettiin näiden tilojen siirtämistä nykyiseen kirjastorakennukseen. Nykyisen kirjastorakennuksen jatkokäyttöä suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava muun muassa hyvinvointialueen tulevan
palveluverkkouudistuksen mahdolliset vaikutukset kunnan kiinteistöihin, kunnan asukasluvun lasku sekä kansalaisopiston rahoituksen määrän epävarmuus jatkossa.

Kokouksen päätteeksi sovittiin seuraava suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden yhteinen palaveri, joka on 22.2.2024.

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät yhteisen kokouksen 22.2.2024

Suunnittelutyöryhmä ja suunnittelijat pitivät kahdeksannen yhteisen kokouksensa torstaina 22.2.2024.

Kokouksessa suunnittelija esitteli suunnittelutyöryhmälle Opinporttia koskeviin suunnitelmiin tehtyjä tarkennuksia. Suunnittelussa oli tehty muun muassa tarkennuksia kenkien ja ulkovaatteiden säilytykseen, alakoulun siirtomahdollisuuden huomioimiseen, luokkakohtaisiin suunnitelmiin ja siirtoseinien käyttämiseen. Suunnittelutyöryhmä hyväksyi suunnittelijan tekemät muutokset.

Kokouksessa suunnittelutyöryhmä päätti, että Opinportin suunnittelua jatketaan seuraavilla julkisivumateriaaleilla: liikuntahalli pelti-villa-pelti –elementit sekä kirjasto ja koulun laajennus puuelementeistä.

Kokouksessa myös todettiin, että suunnitelmat ovat Opinportin osalta valmiit toukokuun loppuun mennessä. Nykyistä kirjastorakennusta koskevat suunnitelmat valmistunevat myöhemmin. Hanketta esitellään huhtikuun valtuustoseminaarissa ja hankkeen lopullinen investointipäätös tehdään toukokuun valtuustossa.

Kokouksen päätteeksi sovittiin seuraava suunnittelutyöryhmän ja suunnittelijoiden yhteinen palaveri, joka on 11.4.2024.