Siirry sisältöön

Ilmoita väärin­käy­töksestä

Kerro kunnan toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Pielaveden kunnalla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta kunnassa työ- tai virkasuhteessa työskentelevät henkilöt sekä harjoittelijat, oppisopimusopiskelijat tai vastaavat sekä kunnan entiset työntekijät voivat tehdä ilmoituksen epäilemästään väärinkäytöksestä.

Kuntalaiset ja kunnan luottamushenkilöt eivät voi ilmoittaa kunnan sisäisen ilmoituskanavan kautta, mutta he voivat tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti: https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lisätiedot ilmoittajansuojelulaista Finlex.fi-sivustolla: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään sivun lopusta löytyvän linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Kanavassa voit ilmoittaa ilmoittajasuojalain soveltamisalaan kuuluvan lainsäädännön rikkomuksista, joita ovat:


Ilmoittajansuojalain 2 §:n 3 momentissa mainituista muista aiheista (EU:n varainhoito, avustukset, valtiontuet, kilpailusäännöt, verotus) voit ilmoittaa esimerkiksi finanssipalvelujen tai julkisten hankintojen kategorioissa.

Muusta kuin lain soveltamisalan piiriin kuuluvasta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä voi kannella esimerkiksi
– eduskunnan oikeusasiamiehelle: https://www.oikeusasiamies.fi/kantelu-oikeusasiamiehelle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
– aluehallintovirastoon: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Tietosuojavaltuutetulle voi ilmoittaa, jos epäilee, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitukset ottaa vastaan kunnanhallituksen nimeämä henkilö, joka ohjaa ilmoituksen käsittelyyn käsittelijäryhmälle (johtoryhmä). Käsittelijäryhmä ottaa vastaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli


Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan. 

Asiakas­pa­laut­teelle oma lomake

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen Pielaveden kunnan palautelomakkeella.

Siirry tekemään ilmoitus väärinkäytöksestä: https://app.easywhistle.com/report/pielavesi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.