Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Tietosuoja kuuluu Pielaveden kunnassa olennaisena osana hyvään hallintotapaan ja palveluun. Näille sivuille on koostettu henkilötietojen käsittelyn perusteita sekä informaatiota miten henkilötietoja käsitellään kunnan palveluissa.

Vuoden vaihteen 2023 organisaatiomuutokset vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn. Useiden palveluiden rekisterinpitäjät vaihtuvat. Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Informointi henkilötietojen käsittelystä, ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen löytyvät osoitteesta https://pshyvinvointialue.fi/tietosuoja(siirryt toiseen palveluun)

Kunnan asiakkaan oikeudet omiin tietoihinsa

Pielaveden kunta kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Rekisteriin kerättyjen tietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Kunnan palveluissa henkilötietojen käsittely perustuu pääasiassa kunnan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen tai viranomaiselle säädetyn julkisen vallan käyttämiseen. Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on tällä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan ja rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Voit tarkistaa Pielaveden kunnan ylläpitämään rekisteriin sinusta tallennetut tiedot tai pyytää niihin oikaisua, täydennystä tai käytön rajoitusta alla olevilla lomakkeilla.

Rekisterinpitäjän on pystyttävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyys. Rekisteröidyn henkilöllisyyden tunnistamiseksi sähköinen lomake lähetetään Suomi.fi Viestit -palvelun kautta. Mikäli toimitat tietopyynnön kuntaan paperisena, varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteröidyn informointi – tietosuojaselosteet

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) edellyttää rekisterinpitäjältä rekisteröityjen informointia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista, eli siitä mitä henkilötietoja rekistereihin tallennetaan, miten tietoja käsitellään, mihin niitä mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään. Informoinnin avulla rekisteröity saa myös tiedon oikeuksistaan ja siitä tahosta, johon hän voi olla yhteydessä oikeuksiensa käyttämiseksi. EU:n tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018).

Pielaveden kunta rekisterinpitäjänä käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informoinnin toteuttamisessa tietosuojaselostetta. Kukin kunnan palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kuvaus kunnan tiedoista ja asiakirjoista

Pielaveden kunta ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksesta ilmenee, miten asiakkaat ja muut asianosaiset voivat tietoja saada.