Siirry sisältöön

Toimielimet ja luottamushenkilöt

Kunnassa poliittisesta päätöksenteosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat. Lisäksi kunnassa toimii erilaisia vaikuttajatoimielimiä.

Päätöksenteko kunnassa

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla. Valtuusto hyväksyy vuosittain seuraavan vuoden talousarvion ja samassa yhteydessä taloussuunnitelman neljäksi vuodeksi. Nimenomaan taloussuunnitelmassa ja –arviossa valtuusto määrää tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päättämien asioiden toimeenpanosta ja vastaa myös kunnan toiminnan laillisuudesta. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka valtuusto on sen päätettäväksi siirtänyt. Kunnanhallitus on valtuuston alaisuudessa, mutta muita toimielimiä ylempänä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien lisäksi Pielaveden kunnassa toimii erilaisia vaikuttajatoimielimiä (lapsiparlamentti, mökkiläisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto). Vaikuttajatoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, vaan niiden rooli on toimia edustamiensa kuntalaisryhmien vaikuttamis- ja kuulemiskanavina.


Sidonnaisuusrekisteri

Voit tutustua luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuustietoihin sidonnaisuusrekisterissä.


Kokousaikataulut

Alla olevat kokousajat ovat ohjeellisia ja kokousajat saattavat erityisissä tilanteissa muuttua. Ylimääräiset kokoukset ovat mahdollisia tai kokouksia voidaan peruuttaa, mikäli se on toiminnan kannalta järkevää.

Pielaveden kunnan toimielinten vuoden 2024 kokousvuosikello on seuraava:

Valtuusto: 12.2., 8.4., 27.5. (tilinpäätös), 23.9., 11.11., 16.12. (talousarvio)
Kunnanhallitus: 22.1., 19.2., 11.3., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 19.8., 16.9., 7.10., 4.11., 25.11., 9.12.
Tarkastuslautakunta: 15.1., 26.2., 22.4., 13.5., 10.6.
Kasvun ja oppimisen lautakunta: 7.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6.
Kansalaisopiston johtokunta: 1.2., 14.3., 23.5.
Ympäristön ja asumisen lautakunta: 16.1., 27.2., 19.3., 16.4., 14.4., 4.6., 20.8., 10.9., 22.10., 12.11., 10.12.


Lautakunnat ja toimielimet

Lautakunnat ovat valtuuston eri tehtäviä varten asettamia toimielimiä. Niiden tehtävät on joko erityislainsäädännössä säädettyjä tai sitten kuntalakiin ja kunnan itsehallintoon perustuvia.

Voit tutustua toimielimien kokoonpanoon sekä luottamushenkilöiden tietoihin.

Pielavedellä toimivat seuraavat toimielimet:
Valtuusto
Kunnanhallitus sekä sen alaisuudessa toimiva elinvoimajaosto
Kansalaisopiston johtokunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Ympäristön ja asumisen lautakunta sekä sen alaisuudessa toimiva rakennusvalvontajaosto

Pielaveden kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Asiat kunnanhallituksen kokouksessa esittelee kunnanjohtaja.

Kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIIN

Kunnanhallituksen päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä ennen valitusta hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa (asianosainen) tai sitten kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä saattaa olla muita määräyksiä muutoksenhausta. Muutoksenhausta annetaan lisätietoa pöytäkirjan yhteydessä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kolmen viikon välein maanantaina alkaen klo 17.00 ja mikäli kokouspäivä sattuu pyhäpäivälle, niin kokous pidetään seuraavana arkipäivänä tai muuna sovittuna ajankohtana. Ylimääräisiin kokouksiin tai iltakouluihin kunnanhallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Pöytäkirjat julkaistaan yleisesti kunnan verkkosivuille nähtäviksi kaksi vuorokautta kokouksen jälkeen.

Tietoja kunnanhallituksen päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittiin Pielaveden valtuustoon 21 jäsentä ajalle 1.8.2021-31.5.2025.
Valtuuston kokoonpano puolueittain on seuraava: KESK 11 valtuutettua, Perussuomalaiset 3 valtuutettua, VAS 3 valtuutettua, KOK 2 valtuutettua SDP 1 valtuutettu ja KD 1 valtuutettu.

KUNNANVALTUUSTON TEHTÄVÄT
Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin. Periaatteessa kaikki valta kunnassa kuuluu vaaleissa valituille valtuutetuille. Käytännön syistä valtuusto on kuitenkin johtosäännöillä siirtänyt valtaansa asioiden sujuvan hoidon turvaamiseksi kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Valtuuston keskeisin tehtävä on kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu. Tämä tapahtuu vuosittaisten talousarvioiden ja neljäksi vuodeksi laadittavan taloussuunnitelman kautta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan päättämänä aikana.

Valtuuston esityslistat ovat nähtävissä kirjastolla ja Pielaveden kunnan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO, fax. 029 5642501, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi) kunnallisvalituksella. Jos erityislaista muuta johtuu, siitä ilmoitetaan valitusosoituksessa, joka liitetään asianosaiselle lähetettävään päätökseen tai annetaan muutoin pyydettäessä. Muutosta kunnallisvalituksella voi hakea se, johon päätös on kohdistettu eli jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen) sekä myös kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanviraston kansliassa, Puustellintie 18, kokouskutsussa ja esityslistassa ilmoitettuna aikana.

Tietoja valtuuston päätöksistä muutoksenhakua varten saa hallinto- ja tukipalveluiden kansliasta.

Lainsäädännön mukaan lasten ja nuorten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Lasten parlamentti tarjoaa välillisen vaikutusmahdollisuuden kunnan kaikille alakouluikäisille lapsille.

Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulujen oppilaskunnasta vuosiluokilta 0-6. Valinnat suorittavat oppilaskuntien hallitukset.

Lasten parlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ja tapaamisten tavoitteena on lasten ja päättäjien kohtaaminen lasten elämään vaikuttavien tärkeimpien teemojen äärellä.

Sivistysosasto koordinoi lapsiparlamentin käytännön toimintaa ja lasten parlamentin toiminnasta raportoidaan sivistyslautakunnalle.

Pielavedellä toimii kunnan ja kesäasukkaiden yhteistyön lujittajana mökkiläisneuvosto. Mökkiläisneuvosto toimii yhdyssiteenä kunnan ja kesäasukkaiden välillä.

Kunnan edustajina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Yrittäjäyhdistyksellä on oma edustajansa mökkiläisneuvostossa.

Neuvosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Pielaveden Nuorisovaltuusta on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin. Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu nuorisovaltuuston esittämä ja sivistyslautakunnan vahvistama yhdyshenkilö läsnäolo- ja puheoikeudella. Nuorisovaltuusto on itsenäinen toimielin, joka tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, lokakuusta syyskuuhun. Nuorisovaltuustoon valitaan enintään kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä yleisillä vaaleilla. Nuorisotvaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin.

Nuorisovaltuustolle voit laittaa postia osoitteeseen:
Pielaveden nuorisovaltuusto
Koulutie 3
72400 Pielavesi

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Pielaveden kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvosto auttaa edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi Pielaveden kunnassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksiä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat löydät kunnan sähköiseltä ilmoitustaululta:

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanon löydät kunnan luottamushenkilörekisteristä:

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö

Vanhus- ja vammaisasiahenkilön tehtävänä on edistää vammaisten ja ikäihmisten osallisuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö

  • tukee Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston vaikuttamistyötä
  • toimii yhteyshenkilönä alueella toimiviin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoihin
  • seuraa vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumista, palvelujen kehittämistä ja valmistelua, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
  • antaa ohjausta ja neuvontaa iäkkäille, vammaisille ja heidän läheisilleen.

Voit ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaisasiahenkilöön esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • tarvitset vammaisten tai ikäihmisten palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • haluat antaa palveluihin liittyvää palautetta
  • sinulla on terveisiä tai kehittämisideoita tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö 
Laila Hytönen, laila.hytonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6175.

Luottamushenkilöportaali: https://pielavesi.twebportaali.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)