Siirry sisältöön

Hulevesien hallinta

Hulevedet ja niiden hallinta

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa sekä perustusten kuivatusvesiä. Mitä tiiviimmin rakennettu alue on ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäisemätöntä, sitä enemmän ja nopeammin muodostuu pintavaluntaa.

Vastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kuuluu kunnalle. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien kertymiseen vaikuttavia ja niiden johtamiseen ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Hyvien ratkaisujen saavuttaminen edellyttää riittävän laaja-alaista, usein valuma-aluelähtöistä, tarkastelua sekä toimenpiteiden ulottamista hulevesien syntypaikoilta lopullisiin purkupisteisiin saakka. Hulevesien hallinnan kannalta ensisijaisen tärkeitä ovat syntypaikalle tehtävät toimenpiteet, joilla ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa.

Pielaveden kunnan hulevesisuunnitelma

Pielaveden kuntaan on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hulevesiselvitys vuonna 2017. Hulevesisuunnitelmassa on selvitetty kunnan hulevesijärjestelmän rakenteet eli valuma-alueet, ojat ja hulevesiviemärit, hulevesipumppaamot ja muut rakenteet.

Suunnitelmassa laadittiin yleispiirteinen suunnitelma hulevesien johtamisesta ja tarvittavista toimenpiteistä. Hulevesisuunnitelmassa on tuotu esille, mitä vaikutuksia ja mahdollisuuksia nykyisellä lainsäädännöllä on kunnan hulevesien hallinnan kannalta. Työssä on määritetty kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue ja esitetty perusteet mahdollisen hulevesimaksun määrittämiseksi.

Ota yhteyttä

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi