Siirry sisältöön

Oppimisen tukeminen

Oppilaan oppimisvaikeuksia pyritään ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tukitoimien onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajan ja koulun välillä. Tukitoimien suunnittelu on tarvittaessa moniammatillista.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettu tuki

Mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Oppilaalle tehdään pedagoginen arvio ja tehostettuun tukeen siirtymisen jälkeen oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen.

Erityinen tuki

Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä ja vahvaa tukea järjestetään erityistä tukea. Ennen erityiseen tukeen siirtymistä oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys tuen tarpeesta. Tämän jälkeen erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tässä määritellään kuinka opetus ja tuki käytännössä järjestetään.

Pidennetty oppivelvollisuus

Oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös sekä päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Päätöksen perusteluna tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto, pedagogista selvitystä varten.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Tällaisia voivat olla esim. näkö- ja kuulovammaiset sekä muuton ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään pääsääntöisesti seuraavasti:

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).