Siirry sisältöön

Rakentamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Rakentamisen luvanvaraisuus

Kun olet aloittamista rakentamista, rakennusta tai rakennelmaa koskevaa toimenpidettä, rakennuksen purkamista tai maisematyötä, tulee sinun aina selvittää toimintaan tarvittava lupa ja mitä luvan saaminen edellyttää.

Tehdyt lupapäätökset julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ohjeet lupien hakemiseen sekä ilmoitusten jättämiseen

Voit lähettää lupahakemuksesi tai ilmoituksesi lomakkeineen sähköisesti Suomi.fi -viestit palvelun kautta:

 1. Selvitä, mitä lupaa/ilmoitusta toimintasi edellyttää (kts. sivun kohta ”Luvat ja niiden hakeminen”). Kysy tarvittaessa neuvoa kunnan rakennusvalvonnasta.
 2. Täytä tarvittava lomake/lomakkeet (kts. sivun kohta ”Luvat ja niiden hakeminen”). Tulosta täytetty lomake ja allekirjoita se.
 3. Skannaa allekirjoitettu lomake tietokoneellesi.
 4. Mene Suomi-fi- viestipalveluun ja tunnistaudu.
 5. Valitse ’Kirjoita viesti’.
 6. Valitse vastaanottajaksi ’Pielaveden kunta’.
 7. Valitse vastaanottajan palveluksi ’Tekninen toimi’.
 8. Kirjoita viestin aihe, viestin sisältö ja liitä haluamasi (skannaamasi) tiedostot ja lähetä viesti.
 9. Rakennusvalvonta on sinuun yhteydessä viestin lähettämisen jälkeen.

Lupahakemuksen tekeminen valtuutettuna

Lupahakemuksessa tulee olla valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta. Lisäksi hakemuksessa tulee olla selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esimerkiksi todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta. Hakemuksen liitteeksi on myös laitettava virallinen kartta kahtena kappaleena.

Rakennusvalvonnan luvat ja ilmoitukset

Rakennusvalvonnasta voi hakea seuraavia lupia tai tehdä seuraavia ilmoituksia:

Ota hyvissä ajoin yhteyttä rakennusvalvontaan, saat neuvontaa ja ohjausta tarvittavien lupien hakemisessa.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:

– rakennuksen rakentaminen
– korjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
– rakennuksen laajentaminen
– kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
– korjaus ja muutostyö, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
– rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä hakemus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Täytä RH1-lomake, kun rakentaminen koskee umpinaista rakennusta.

Täytä RH2-lomake, kun rakentaminen koskee uutta tai laajennettavaa asuinrakennusta.

Täytä jätevesien käsittelysuunnitelmalomake, kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä.

Rakennuslupaa varten toimitettavat muut lomakkeet

Tarvittaessa tulee myös toimittaa kosteudenhallintasuunnitelma, energiaselvitys/ -todistus, radonsuunnitelma ja/tai mahdolliset muut asiakirjat.

Jatkoajan hakeminen

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta pidentää, jos siihen on erityisiä syitä: aloittamiseen nähden kaksi vuotta ja loppuun saattamiseen nähden viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan.

Hae tarvittaessa jatkoaikaa rakennustyön aloittamiselle tai loppuun saattamiselle verkkolomakkeella(siirryt toiseen palveluun).

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:

– rakennelmien ja laitosten kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen rakentaminen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osiltaan edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta

– huoneiden käyttötarkoituksen muuttaminen

– rakennusten kantavien rakenteiden muuttaminen, kuten kattokaltevuuden muutos

– maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen (maalämpö)

– yli 10 kWh aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen

– asennettavat aurinkopaneelit ovat eri kulmassa vesikattoon nähden

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Toimenpideluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä hakemus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Täytä RH1-lomake, kun toimenpideilmoitus koskee vanhaa rakennusta tai rakennusvalvonta pyytää toimittamiesi tietojen tarkennusta.

Täytä jätevesien käsittelysuunnitelmalomake, kun toimenpide koskee uutta jätevesijärjestelmää.

Jatkoajan hakeminen

Toimenpideluvan mukaiselle hankkeelle ei voi hakea aloittamattoman hankkeen jatkoaikaa. Toimenpideluvan mukainen hanke tulee loppuunsaattaa 3 vuoden kuluessa lupapäätöksestä. Aloitetulle hankkeelle on haettavissa enintään 3 vuoden jatkoaikaa kerrallaan.

Hae tarvittaessa jatkoaikaa toimenpideluvan loppuun saattamiselle verkkolomakkeella(siirryt toiseen palveluun).

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelystä määrätään Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

Ilmoitusmenettelyn alainen rakennustoimenpide edellyttää hakemuslomakkeen ja siihen liittyvien asiapapereiden täyttämistä. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Toimenpideilmoituksen tekemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä hakemus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Täytä RH1-lomake, kun ilmoituksen kohde koskee umpinaista rakennusta.

Rakennuksen purkamislupa tai purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa, jos:

– rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai;
– alueella on voimassa rakennuskielto tai;
– yleiskaavassa niin määrätään.

Jos purkamislupaa ei tarvita (purettava rakennus ei sijaitse em. alueilla) tehdään purkamisilmoitus ja purkujäteselvitys 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisluvan hakemiseen ja purkamisilmoituksen tekemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä purkamislupa tai -ilmoitus lomake sekä purkujäteselvitys.

Jatkoajan hakeminen

Purkamislupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Hae tarvittaessa jatkoaikaa purkamisluvalle verkkolomakkeella(siirryt toiseen palveluun).

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan:

– maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
– puiden kaatamiseen asemakaava-alueella
– muuhun edellä mainittuihin verrattavaan toimenpiteeseen

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Vähäiset toimenpiteet edellyttävät kuitenkin ilmoituksen tekemistä. Lisäksi asemakaava-alueilla vähäinen puunkaato edellyttää myös rakennustarkastajan myöntämää puunkaatolupaa.

Maisematyölupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Maisematyöluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä hakemus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Jatkoajan hakeminen

Maisematyölupa raukeaa, jos rakennustyötä tai rakentamistoimenpidettä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Hae tarvittaessa jatkoaikaa verkkolomakkeella(siirryt toiseen palveluun).

Poikkeamislupa

Henkilö voi hakea erityisestä syystä lupaa poiketa rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säädöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta varaa tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kunta tiedottaa poikkeamisesta koskevasta hakemuksesta edellä mainituille tahoille. Kunta voi periä tiedottamisesta aiheutuneet kustannukset hakijalta. Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunta pyytää tarvittaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen tai maakunnan liiton lausunnon, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa.

Poikkeamislupaa ei myönnetä, jos se:

– aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
– vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
– vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
– johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Täytä poikkeamislupahakemus.

Muut lomakkeet

Rakennustyön aikaiset katselmukset määrätään lupapäätöksessä. Katselmukset sovitaan rakennustarkastajan kanssa hyvissä ajoin ennen niiden toimittamista.Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi on rakennustyömaalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Aloituskokous:

 • Pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot.
  Läsnäolijat: rakentaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, rakennustarkastaja.

Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen:

 • Tehtävä ennen rakentamisen aloittamista.
 • Tehdään sen jälkeen kun rakennuslupa on lainvoimainen ja /tai myönnetty.

Rakennekatselmus:

 • Pyydetään kun rakennuksen runko ja siihen liittyvät kantavat rakenteet on tehty ja ovat vielä näkyvissä.
 • Katselmus voidaan suorittaa myös osissa.

Käyttöönottokatselmus:

 • Pyydetään jos rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta.
 • Rakennuksen käyttöönoton hyväksymisen edellytyksenä on, että rakennuksen ympäristöineen tulee täyttää terveellisyyden, lujuuden ja paloturvallisuuden vaatimukset.
 • Tämä koskee myös uutta käyttöönotettavaa rakennusta.

Loppukatselmus:

 • Suoritetaan kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.
 • Loppukatselmuksen edellytyksenä on hyväksyntä lupapäätöksessä määrätyistä katselmuksista.

Rakennusvalvonnan maksut

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 10.12.2018 / 63 § (rakennusvalvontataksa). Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään rakennusvalvontataksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Ota yhteyttä

Rakennusvalvontaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan ja rakennusvalvonnan toimistosihteeriin. Kun tarvitset asioida paikan päällä, suosittelemme etukäteen varaamaan ajan ennen tekniselle toimistolle saapumista.

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Rantala Hilkka

hallinnon assistentti

rakennusvalvonta, laskutus

040 489 4194

hilkka.rantala@pielavesi.fi

Ympäristön ja asumisen palvelualueen toimipiste

Tila- ja vuokrauspalvelut, kunnallistekniikka, vesi- ja viemärilaitos, kaavoitus, rakennusvalvonta

Työmme on välillä liikkuvaa, suosittelemme varaamaan ajan toimistolla asiointia varten.

ymparisto@pielavesi.fi

Puustellintie 10