Siirry sisältöön

Vornankorven osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä samanaikaisesti YVA-ohjelman kanssa

Tiedote
10.8.2023

Vornankorven osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) kanssa ajalla 7.8.-6.9.2023.

Vornankorven tuulivoimahanke

Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy suunnittelee tuulivoimapuiston toteuttamista. Hankealue sijoittuu Pielaveden, Kuopion ja Tervon rajalle Iso-Pangan ja Petäjäjärven väliin sekä Murto-Pajusen ympäristöön Iso-Pangan eteläpuolelle. Tuulivoiman hankealueen koko on noin 3 200 hehtaaria, josta noin 2 700 hehtaaria on Pielaveden kunnan ja 560 hehtaaria on Kuopion kaupungin alueella. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu Pangansuon Natura 2000 alue.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista Pielaveden puolelle 13 kpl. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7-10 MW ja kokonaisteho on arviolta noin 120-180 MW.

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueella tuotettu sähkö on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon liittymällä hankealueen pohjoispuolella Savon Voima Verkon 110 kV voimajohtoon uudella, noin 7,6 km pituisella 110 kV ilmajohdolla, josta noin 0,8 km sijoittuu uuteen johtokäytävään ja loput olemassa olevan 110 kV johtokäytävän viereen. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Osallistu ja vaikuta

Vornankorven osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa: Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Vornankorven YVA-ohjelma on nähtävillä täällä.(siirryt toiseen palveluun)

Sekä OAS:sta että YVA-ohjelmasta on mahdollista esittää kirjallinen mielipiteensä niiden nähtävilläoloaikana (7.8.-6.9.2023):

OAS:a koskevat mielipiteet on toimitettava joko kirjeitse os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@pielavesi.fi

YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet on toimitettava joko kirjeitse os. PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Hanketta, YVA-menettelyä ja kaavoitusta koskevat esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään Pielavedellä Suojalan seurantalolla (Puistotie 8, Pielavesi) 15.8.2023 klo 17–19 sekä Kuopiossa Von Wrightin koululla (Annikki-veturin tie 3, Kaislastenlahti) 16.8.2023 klo 17–19. Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa www.ymparisto.fi/vornankorpituulivoimaYVA