Siirry sisältöön

Ilmasto- ja ympäristötyö

Pohjois-Savon ja Pielaveden suurimmat kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat maataloudesta ja tieliikenteestä

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuoden 2021 tilastojen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan Pohjois-Savon suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet olivat maatalous (33,5 %), tieliikenne (23,4 %) ja kaukolämpö (10,8 %).

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen jakauma v. 2021 (Lähde: Syke)

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuoden 2021 tilastojen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan Pielaveden suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet olivat maatalous (57,4 %), tieliikenne (14,0 %) ja työkoneet (9,2 %).

Pielaveden kasvihuonekaasupäästöjen jakauma v. 2021 (Lähde: Syke)

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma on laadittu Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän yhteistyönä. Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman loppuvuodesta 2021 (8.11.2021 § 106).

Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmasto-ohjelman mukaan hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin.

Seudullisessa ilmasto-ohjelmassa painotetaan viittä eri painopistealuetta:

  1. Elinvoimainen maa- ja metsätalous
  2. Vähähiilinen liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne
  3. Kestävä energiantuotanto ja -käyttö
  4. Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen
  5. Aktiivinen kuntalainen

Jokaiselle viidelle painopistealueelle on asetettu seudulliset tavoitteet, joihin kaikki Ylä-Savon kunnat sitoutuvat.

Tavoitteena on, että ilmasto-ohjelman painopisteisiin ja tavoitteisiin sitoudutaan koko seudulla muutoinkin kuin kuntaorganisaatioiden tasolla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista viestintää ja kuntien toimimista mahdollistajina niin asukkaille kuin yrityksille ja yhteisöille. Seudullista ilmasto-ohjelmaa on mahdollista päivittää tarpeen mukaan myös esimerkiksi muuttuneiden lakien ja säädösten voimaantulon myötä.

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU-hanke)

Pielaveden kunta osallistuu yhdessä muiden SavoGrown kuntien (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele) kanssa ”Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)”- hankkeeseen(siirryt toiseen palveluun).

Hankkeen tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta. Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan kunnan kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja tehdään kunnallinen ilmasto-ohjelma yhdessä
ilmastokoordinaattorin kanssa. SavoGrown toiminta-alueella toimii kaksi ilmastokoordinaattoria, joista toisen vastuualueisiin kuuluvat Pielavesi ja Keitele sekä toisen vastuualueeseen Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto.

Kolmivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston ja alueen kuntien rahoittama SISU-hanke kestää vuoden 2025 loppuun asti.

Pielaveden kunta on muodostanut SISU- hankkeeseen ohjausryhmän, joka osallistuu hankkeen ohjaukseen. Ohjausryhmään on valittu seuraavat henkilöt: ympäristön ja asumisen johtaja Juha Vainikainen, hallinnon asiantuntija Emilia Miettinen, tilapalvelupäällikkö Pentti Tikka, ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen (varalla Veera Kajanus), ympäristön ja asumisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Kolehmainen, kunnanhallituksen edustaja Juha Partanen ja Pielaveden yrittäjät ry:n edustaja Juuso Helmijoki.

Pielaveden kunnan ilmasto- ja ympäristötyössä tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä

Pielaveden kunta on laatinut vuonna 2017 hulevesisuunnitelman. Joitain hulevesisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on jo tehty, esimerkiksi taajamissa verkoston kunnostukseen liittyen. Hulevesisuunnitelman avulla kunta voi myös paremmin varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, kuten lisääntyneeseen sateisuuteen ja sen aiheuttamiin tulviin. Kunnan hulevesien hallinnasta voit lukea lisää täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Kehittämissuunnitelma ilmastotyön tueksi Pielaveden kunnalle on laadittu
opinnäytetyönä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
vuonna 2022. Opinnäytetyön lähtökohtana oli ilmastotyön huomioon ottaminen kuntasektorilla osana kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Pielaveden kunnalle kehittämissuunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo–hankkeessa käynnistettiin työ, jossa tehtiin ilmastonmuutoksen riskianalyysi ja kuntakohtaiset riskikortit Pohjois-Savon kunnille(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Työ valmistui kesällä 2023. Riskianalyysi auttaa maakuntaa ja kuntia varautumaan sekä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Kuntakohtaisissa riskikorteissa on tunnistettu merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä sekä tarvittavia toimenpiteitä sopeutumisen kannalta. Kunnat voivat hyödyntää riskikortteja osana kuntien varautumis- ja ilmastotyötä. Pohjois-Savon alueen tunnistetuimmat ilmastoriskien pääteemat ovat: sateisuus, talviolosuhteiden muutos, myrskyt, lämpötilan nousu sekä luontokato / luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Pielaveden kunnan keskeisiksi ilmastoriskeiksi tunnistettiin muun muassa rankkasateiden toistuvuus ja vaikutukset pullonkauloihin hulevesiverkostossa, lämpötilan nousun edellyttämät jäähdytysratkaisut kiinteistöissä sekä vaikutukset metsätalouteen.

Pielaveden kunta teetti vuoden 2023 aikana metsäsuunnitelman vuosille 2023-2033, jonka mukaisesti kunta voi toteuttaa vastuullista ja kestävää metsänhoitoa. Toukokuussa 2024 Pielaveden kunta järjesti yhdessä SISU-hankkeen, metsänhoitoyhdistys Savotan sekä Maaseutuammattiin ry:n kanssa kunnan 6. luokkalaisille tapahtuman, jossa oppilaat pääsivät istuttamaan puuntaimia kunnan metsiin sekä osallistumaan erilaisiin metsä- ja kierrätysaiheisiin teemapisteisiin.

Pielaveden kunta on vaihtanut kaikki kunnan katuvalaisimet led- valaisimiksi(avautuu uuteen ikkunaan) loppuvuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 kunnan käyttämä sähkö hankitaan 100 %:sti uusiutuvana sähkönä.

Jätevedenpuhdistamon öljylämmityksestä luopumista on kartoitettu. Jätevedenpuhdistamon lämmitys on tarkoitus vaihtaa energiatehokkaammaksi vuoden 2024 aikana, esimerkiksi ilmavesilämpöpumpun avulla.

Pielaveden kunta on mukana Ylen vuoden 2024 Miljoona- roskapussia kampanjassa, jonka tavoitteena on innostaa ihmisiä keräämään roskia ympäristöstä. Kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2023. Miljoona roskapussia -kampanja on käynnissä ajalla 15.4.-5.6.2024. Lisätietoa kampanjasta sekä siihen osallistumisesta saat täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Hyödyllisiä linkkejä

Ota yhteyttä

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi