Siirry sisältöön

Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Tekninen lautakunta on syyskuussa 2023 päättänyt käynnistää Pielaveden kunnan
rakennusjärjestyksen uudistamisen sekä perustaa työlle ohjausryhmän. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus laatia yhteistyössä Iisalmen kaupungin, Kiuruveden kaupungin, Sonkajärven kunnan ja Vieremän kunnan kanssa siten, että Ylä-Savon kunnilla olisi yhtenevät rakennusjärjestykset.

Nähtävillä olevat aineistot, joista voi antaa mielipiteitä ja lausuntoja

Pielaveden rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.11.- 31.12.2023.

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää nähtävillä olemisen aikana mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet on toimitettava ennen nähtävillä olemisen päättymistä Pielaveden kunnalle sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@pielavesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Puustellintie 10, 72400
Pielavesi.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen taustasyyt

Rakennusjärjestyksen uudistamistarve johtuu erityisesti uudesta rakentamislaista(siirryt toiseen palveluun), joka tulee voimaan 1.1.2025.

Lisäksi Pielaveden kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2002, joten sitä on tarvetta ajantasaistaa.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus

Rakentamislain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kiinteistönomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vaiheet ja alustava aikataulu

Rakennusjärjestyksen uudistaminen sisältää käytänössä neljä eri vaihetta: aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe.

  1. Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen on tällä hetkellä aloitusvaiheessa. Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamisen (Tekninen lautakunta 19.9.2023 § 95), jonka jälkeen on laadittu yhteistyössä muiden Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Tekninen lautakunta on päättänyt Pielaveden rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä asettamisesta (Tekninen lautakunta 14.11.2023 § 119). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta sekä rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella. Kaikki, joita rakennusjärjestyksen uudistaminen koskee voivat nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
  2. Valmisteluvaiheessa laaditaan luonnos uudesta rakennusjärjestyksestä. Tekninen lautakunta päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta. Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksesta voi antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Luonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille. Luonnosvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan kesälle 2024.
  3. Ehdotusvaiheessa laaditaan ehdotus uudesta rakennusjärjestyksestä. Tekninen lautakunta päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Uuden rakennusjärjestyksen ehdotuksesta voi antaa muistutuksia ja lausuntoja. Ehdotusvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan syksylle 2024.
  4. Hyväksymisvaiheessa tekninen lautakunta hyväksyy uuden rakennusjärjestyksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksymisestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Uusi rakennusjärjestys voi astua voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella. Hyväksymisvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan loppuvuoteen 2024/ alkuvuoteen 2025.

Viranomaisneuvotteluja, neuvotteluja muiden Ylä-Savon kuntien kanssa sekä ohjausryhmän kokouksia järjestetään tarpeen mukaisesti uuden rakennusjärjestyksen valmistelun aikana.

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

osastosihteeri, ympäristöosasto

Tekninen lautakunta, rakennusvalvontajaosto sekä kaavojen, maankäytön ja hankintojen valmistelu- ja asiantuntijatehtävät

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi