Siirry sisältöön

Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on syyskuussa 2023 päättänyt käynnistää Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisen sekä perustaa työlle ohjausryhmän. Uusi rakennusjärjestys laaditaan yhteistyössä Iisalmen kaupungin, Kiuruveden kaupungin, Sonkajärven kunnan ja Vieremän kunnan kanssa.

Nähtävillä olevat aineistot, joista voi antaa mielipiteitä ja lausuntoja

Pielaveden kunnassa ei ole tällä hetkellä nähtävillä rakennusjärjestyksen uudistamista koskevaa aineistoa, josta voisi antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Luonnos uudesta rakennusjärjestyksestä tulee nähtäville alustavan aikataulun mukaisesti kesällä 2024.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen taustasyyt

Rakennusjärjestyksen uudistamistarve johtuu erityisesti uudesta rakentamislaista(siirryt toiseen palveluun), joka tulee voimaan 1.1.2025.

Lisäksi Pielaveden kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2002, joten sitä on tarvetta ajantasaistaa.

Uusi rakennusjärjestys laaditaan yhteistyössä Iisalmen kaupungin, Kiuruveden kaupungin, Sonkajärven kunnan ja Vieremän kunnan kanssa. Kuntien välisen yhteistyön tavoitteena on, että Ylä-Savon kunnilla olisi yhtenevät rakennusjärjestykset.

Rakennusjärjestyksen tarkoitus

Rakentamislain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kiinteistönomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vaiheet ja alustava aikataulu

Rakennusjärjestyksen uudistaminen sisältää käytännössä neljä eri vaihetta: aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe.

Viranomaisneuvotteluja, neuvotteluja muiden Ylä-Savon kuntien kanssa sekä ohjausryhmän kokouksia järjestetään tarpeen mukaisesti uuden rakennusjärjestyksen valmistelun aikana.

Aloitusvaihe

Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen on tällä hetkellä aloitusvaiheessa.

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on syyskuussa 2023 päättänyt käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamisen sekä perustaa työlle ohjausryhmän (Tekninen lautakunta 19.9.2023 § 95).

Pielaveden kunta on laatinut yhteistyössä muiden Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on päättänyt Pielaveden rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä asettamisesta marraskuussa 2023 (Tekninen lautakunta 14.11.2023 § 119). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta sekä rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella. Kaikki, joita rakennusjärjestyksen uudistaminen koskee ovat voineet nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä tai antaa lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa laaditaan luonnos uudesta rakennusjärjestyksestä. Ympäristön ja asumisen lautakunta päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta. Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksesta voi antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Luonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja muille osallisille. Luonnosvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan kesälle 2024.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa laaditaan ehdotus uudesta rakennusjärjestyksestä. Ympäristön ja asumisen lautakunta päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Uuden rakennusjärjestyksen ehdotuksesta voi antaa muistutuksia ja lausuntoja. Ehdotuksesta järjestetään tarvittaessa esittely- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja muille osallisille. Ehdotusvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan syksylle 2024.

Hyväksymisvaihe

Hyväksymisvaiheessa ympäristön ja asumisen lautakunta hyväksyy uuden rakennusjärjestyksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksymisestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Uusi rakennusjärjestys voi astua voimaan valitusajan jälkeen kuulutuksella. Hyväksymisvaihe ajoittuu alustavan aikataulun mukaan loppuvuoteen 2024/ alkuvuoteen 2025.

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi